การข่าวทันสมัย ความปลอดภัยสูงสุด เร่งรุดประชาสัมพันธ์ ยึดมั่นความมั่นคง

 โครงสร้าง บก.อก.บช.ส.
 ลักษณะงานและภารกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 แผนหลักๆของ บก.อก.บช.ส.
 ผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร
 สถิติการทำงาน
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ฝ่ายงานธุรการและกำลังพล
 ฝ่ายยุทธศาสตร์
 ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
 ฝ่ายงบประมาณและการเงิน
 ฝ่ายกฏหมายและวินัย
 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล


 เข้าชมวันนี้ : 158
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 52
 เข้าชมเดือนนี้ : 1,042
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 1,712
สถิติจากวันที่ 15-07-2553 ถึง ปัจจุบัน
 รวมทั้งหมด : 164,725
 ออนไลน์อยู่ คน

พ.ต.อ. ปรีชา ไชยวุฒิ
ผกก. ฝ่ายกฏหมายและวินัย
พ.ต.ท. วัชรัศนิ์ จารุธรรมรัตน์
รอง ผกก. ฝ่ายกฏหมายและวินัย
พ.ต.ท. รชฎ วิจารณกรณ์
รอง ผกก. ฝ่ายกฏหมายและวินัย
พ.ต.ท. กิตติภพ อนุวงศ์วรเวทย์
รอง ผกก. ฝ่ายกฏหมายและวินัย
พ.ต.ท. ปฐมพงศ์ เขียวดำลิน
สว. งานกฎหมาย
ร.ต.อ. สมชาย เชาวนะ
สว. งานวินัย
ร.ต.อ. ฉัตรชัย เพชรปานกัน
สว. งานสิ่งพิมพ์
พ.ต.ต. ประวิทย์ ทองจะโปะ
สว. งานแปลงสัญชาติ
พ.ต.ต. เสริมมิตร สุวรรณภูมิ
สว. งานขอถือ
พ.ต.ท. สุวิจักขณ์ ธวัชชัยพันธุ์
สว. งานเนรเทศ


 
 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการควบคุมและบริหารงานนิติการ งานวินัย งานตามกฎหมายว่าด้วยจดแจ้งการพิมพ์ กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออกของฝ่ายกฎหมายและวินัย
2. ศึกษาพิจารณากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และแจ้งความต่าง ๆ แล้วเสนอแนะ ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาข้อความหรือรายละเอียดใด ๆ ให้เหมาะสมแก่สภาวะสังคมและความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งให้มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
3. เป็นที่ปรึกษาของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับปัญหาด้านกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และพิจารณาข้อหารือหรือปัญหาดังกล่าว ซึ่งหน่วยขึ้นตรงในกองบัญชาการตำรวจสันติบาล เสนอหารือมายังสำนักงาน
4. ตรวจพิจารณาและทำความเห็นในสำนวนการสอบสวนคดีอาญา คดีเนรเทศซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคดีเนรเทศเสนอมา คดีข้าราชการตำรวจกองบัญชาการตำรวจสันติบาลกระทำผิดทางอาญา
5. ดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการเกี่ยวกับกรณีมีการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการตำรวจสันติบาล การพิจารณาโทษ และการลงโทษทางวินัย
6. สืบสวน และพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ รายงานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
7. สืบสวน และพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการแปลงสัญชาติไทย การถอนสัญชาติ
8. สืบสวน และพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการขอถือสัญชาติไทยตามสามี การขอถือสัญชาติไทยตามบิดา การขอคืนสัญชาติไทย การพิสูจน์สัญชาติ การขอสละสัญชาติไทยการขึ้นทะเบียนทหาร การถอนสัญชาติไทย การขอมีสัญชาติไทยให้บุตรและการขอแก้สัญชาติให้บุตร การขอแก้สัญชาติในทะเบียนสำมะโนครัว และเพิกถอนใบสำคัญ
9. สืบสวน และพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องเนรเทศ และการเนรเทศ
10. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจตามที่กฎหมายให้อำนาจหน้าที่
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
12. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สงวนลิขสิทธิ์ 2553 @ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล