การข่าวทันสมัย ความปลอดภัยสูงสุด เร่งรุดประชาสัมพันธ์ ยึดมั่นความมั่นคง

 โครงสร้าง บก.อก.บช.ส.
 ลักษณะงานและภารกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 แผนหลักๆของ บก.อก.บช.ส.
 ผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร
 สถิติการทำงาน
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ฝ่ายงานธุรการและกำลังพล
 ฝ่ายยุทธศาสตร์
 ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
 ฝ่ายงบประมาณและการเงิน
 ฝ่ายกฏหมายและวินัย
 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล


 เข้าชมวันนี้ : 39
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 55
 เข้าชมเดือนนี้ : 308
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 1,712
สถิติจากวันที่ 15-07-2553 ถึง ปัจจุบัน
 รวมทั้งหมด : 163,991
 ออนไลน์อยู่ คน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอนการยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
 พรบ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้ขอสัญชาติ
 คำขอแปลงสัญชาติ
 แนวทางประกอบการใช้ดุลพินิจของ รมต.มหาดไทย
 เกณฑ์การให้คะแนน

Download Transalation nationality

คำแนะนำในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

จากแนวทางประกอบการพิจารณาในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ซึ่ง รมว.มท.ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2552ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยไว้ ดังนี้         
     1.  บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
     2.  มีความประพฤติดี โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (พิมพ์ลายมือส่งตรวจสอบ) พฤติการณ์ทางการเมือง ยาเสพติด พฤติการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ และหมายจับต่างประเทศ
     3.  มีอาชีพเป็นหลักฐาน โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด และต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดดังนี้
          3.1  กรณีไม่มีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธ์กับประเทศไทย จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 80,000.-บาท / เดือน  โดยแสดงหนังสือรับรองเงินเดือน / รายได้เป็นหลักฐาน และแสดงหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีก่อนปีที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย  ตั้งแต่ 100,000.-บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีหนังสือรับรอง เงินเดือน / รายได้ มาแสดงประกอบด้วย
          3.2  กรณีมีความเกี่ยวกันหรือสัมพันธ์กับประเทศไทย เช่นสมรสกับ  บุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือมีบุตรเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบัน    การศึกษาในประเทศไทยจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 40,000 บาท / เดือน โดยแสดงหนังสือรับรองเงินเดือน / รายได้เป็นหลักฐาน และแสดงหลักฐานการเสียภาษี มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตั้งแต่ 50,000.-บาทขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3 ปี      และต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน / รายได้มาแสดงประกอบด้วย
     4.  เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยแสดงหลักฐานใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐาน ทางทะเบียนราษฎร (ทร.14) ที่แสดงยืนยันได้ว่ามีภูมิลำเนาต่อเนื่องในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
     5.  มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเรื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี  โดยนับจากการได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (ทร.14) ที่แสดงยืนยันได้ว่ามีภูมิลำเนาต่อเนื่องในประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
     6.  มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ และจะต้องร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีได้ พร้อมนี้ทั้งต้องผ่าน การสัมภาษณ์ดังนี้
           6.1  กรณีผู้ยื่นคำขอฯ  มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามีและการ  ขอกลับคืนสัญชาติไทย 
          6.2  กรณีผู้ยื่นคำขอฯ  มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด ให้ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะทำงานระดับจังหวัด ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอ       ถือสัญชาติเป็นไทยตามสามีและการขอกลับคืนสัญชาติไทย ที่ 1/2552 ลงวันที่  17 ธ.ค2552
     7.  ผู้ยื่นคำขอ ฯ จะต้องแสดงเอกสารที่ยื่นต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ตนมีสัญชาติ และตั้งอยู่ในประเทศไทย อันเป็นการแสดงเจตนาของผู้ประสงค ์จะขอ แปลงสัญชาติเป็นไทย    ที่จะสละสัญชาติเดิมเมื่อได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยแล้ว
     8.  ผู้ยื่นคำขอ ฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การให้คะแนนตามผนวก ก รวมกันไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน จึงจะได้รับการพิจารณา

 

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

1.  สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 5 ชุด  (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ)
2.  สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 5 ชุด   (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ)
3.  สำเนาใบอนุญาตทำงาน 2 ชุด  (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ)
4.  รูปถ่ายของผู้ยื่นคำขอ ฯ ขนาด 2x2 นิ้วครึ่ง  จำนวน 12 รูป และของคู่สมรส จำนวน 3 รูป    (ชายใส่สูทผูกไท หรือชุดพระราชทาน หญิงแต่งกายสุภาพ)
5.  สำเนาทะเบียนบ้านทั้งครอบครัว 5 ชุด (ผู้ยื่น , สามีหรือภรรยา และบุตร ถ้ามี) 
6.  สำเนาทะเบียนสมรส 2 ชุด (ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทย)
7.  หลักฐานการฝากเงินธนาคาร หรือหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร (ไม่ควรน้อยกว่า 80,000.-บาท)
8.  หลักฐานการบริจาคการกุศลสาธารณะประโยชน์ (ไม่ควรน้อยกว่า 5,000.-บาท)  และจะต้องบริจาคมานานแล้ว ไม่ใช่บริจาคเพื่อมายื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
9.  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ยื่นคำขอย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่สรรพกรรับรอง 
10. หลักฐานของบริษัท ห้างร้านที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) และอื่น ๆ (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด)
11. ภาษีนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ย้อนหลัง 1 ปี  กรณีผู้ยื่นคำขอมีหุ้นอยู่ในบริษัท หรือห้างร้าน
12. หนังสือรับรองการทำงานระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ออกโดยบริษัท หรือห้างร้านที่ผู้ยื่นคำขอทำงานและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราเป็นสำคัญ
13. สำเนาสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวตนต่างด้าวของคู่สมรสและบุตรทุกคน หากมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ให้ถ่ายเอกสารมาประกอบด้วย จำนวน 2 ชุด
14.  หลักฐานการศึกษาของผู้ยื่นคำขอและบุตรทุกคน
15.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของพยานผู้รับรองความประพฤติ 2 ชุด (พยานผู้รับรองความประพฤติ 2 คน)
16.  หนังสือรับรองบรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายของประเทศเดิมที่ผู้ยื่นคำขอมีสัญชาติอยู่
17. หนังสือรับรองของผู้ยื่นคำขอ ฯ ที่แสดงเจตนาจะสละสัญชาติเดิมจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ตนมีสัญชาติและตั้งอยู่ในประเทศไทย เมื่อได้รับอนุญาต ให้แปลงสัญชาติเป็นไทย
18. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ)

ในวันที่มายื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องมรยื่นคำขอด้วยตัวเอง และจะต้องเตรียมเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ ฯ มาชำระด้วย จำนวน 5,000.-บาท โดยยื่นคำขอได้ที่งานแปลงสัญชาติ ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล อาคาร 24 ชั้น 1 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  หากมีปัญหาหรือขัดข้อง ติดต่อและสอบถามได้ที่ โทร.0-2252-1714 , 0-2252-2708 , 0-2205-2970
            คำเตือน  โปรดอย่าหลงเชื่อ บุคคลผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือ หรือช่วยดำเนินการใด ๆ ให้ท่านแปลงสัญชาติเป็นไทยได้โดยเร็ว และเรียกรับเงินนอกเหนือจากที่ทางราชการกำหนด หากพบเห็นโปรดแจ้งให้ ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 
 
 สงวนลิขสิทธิ์ 2553 @ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล, กองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ
Power By : b_seksun@hotmail.com