การข่าวทันสมัย ความปลอดภัยสูงสุด เร่งรุดประชาสัมพันธ์ ยึดมั่นความมั่นคง

 โครงสร้าง บก.อก.บช.ส.
 ลักษณะงานและภารกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 แผนหลักๆของ บก.อก.บช.ส.
 ผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร
 สถิติการทำงาน
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ฝ่ายงานธุรการและกำลังพล
 ฝ่ายยุทธศาสตร์
 ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
 ฝ่ายงบประมาณและการเงิน
 ฝ่ายกฏหมายและวินัย
 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล


 เข้าชมวันนี้ : 92
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 116
 เข้าชมเดือนนี้ : 2,310
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 2,733
สถิติจากวันที่ 15-07-2553 ถึง ปัจจุบัน
 รวมทั้งหมด : 145,172
 ออนไลน์อยู่ คน

 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บช.ส.ระดับ ผบ.หมู่ ที่ 53/2556
... [แฟ้มเอกสารแนบ]
 ...
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556  


  คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1ต.ค.2557)
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1ต.ค.2557)

คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 100/2557 , คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 101/2557 ,คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 102/2557 คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 103/2557


รายละเอี..
  คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 53/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
.....
  แนวทางปฏิบัติเรื่องสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษในการสมัครและคัดเลือกเป็นชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557
แนวทางปฏิบัติเรื่องสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษในการสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557 จำนวน 500 อัตรา..
  คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 85/2557 และคำสั่ง บช.ส. ที่ 171/2557
คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 85/2557
- เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ

คำสั่ง บช.ส. ที่ 171/2557
- เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ

***รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
..
  คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และ คำสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว บก.อก.บช.ส
คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ ๕๓-๖๙ /๒๕๕๗ ลง ๑๘ ก.ค.๒๕๕๗ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ

คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ ๗๐-๗๘ /๒๕๕๗ ลง ๑๘ ก.ค.๒๕๕๗ ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว..
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ส. คำสั่งที่ 30/2557
.....
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บช.ส.3 คำสั่งที่ 356/2557
.....
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบ.หมู่ ถึง รอง สว. คำสั่งที่ 90-93/2557
.....
  สำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก 1 เม.ย.2557 แฟ้มเอกสารแนบ
สำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก 1 เม.ย.2557 (1 เม.ย.2557)..
  สำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก
สำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ส. ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก..
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครใจให้เข้าสอบคัดเลือก ฝ่ายอำนวยการตำรวจ 2557
ประกาศรายชื่อผู้สมัครใจให้เข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่
ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ 2557 โดยวิธีการสอบ..
  คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 20/2557 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
รายละเอียดตามเอกสารแนบ..
   คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 67/2557 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
รายละเอียดตามเอกสารแนบ..
  แบบประเมินการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
.....
  คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 6/2557 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ..
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง รองผกก. ที่ 17/2557
.....
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง รองผกก. ที่ 18/2557
.....
  Download ตราสัญลักษณ์กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
.....
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรม 5 ส
.....
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจอายุ 50 ปี ขึ้นไป เข้าฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
.....
- - - ศูนย์ข่าว อก.บก.บช.ส.
 สงวนลิขสิทธิ์ 2553 @ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล