การถือสัญชาติไทยของหญิงต่างด้าวโดยการสมรส

การถือสัญชาติไทยของหญิงต่างด้าว โดยการสมรส

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
การขอถือสัญชาติไทยตามสามี
หญิงต่างชาติซึ่งได้จดทะเบียนสมรสกับสามีซึ่งเป็นคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย(กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศก็ได้) หากต้องการมีสัญชาติไทยตามสามี มีเงื่อนไข ดังนี้
1. จดทะเบียนสมรสกับสามีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย(หากจดทะเบียนสมรสกับสามีตามกฎหมายต่างประเทศ จะต้องไปจดทะเบียนรับรองฐานะแห่งครอบครัว ณ สำนักทะเบียนเขตหรืออำเภอก่อน)
2. หากยื่นคำขอเข้าถือสัญชาติไทยตามสามีในประเทศไทย ต้องเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย(มีหนังสือเดินทาง,ใบต่างด้าว หรือบัตรชนกลุ่มน้อย)
3. มีชื่อในทะเบียนบ้าน(ทร. 13 หรือ ทร. 14 )
4 .สามีต้องประกอบอาชีพมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน หากเป็นข้าราชการสามีต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องและนำมาแสดง
หลักฐานสำเนาใบสำคัญการสมรส ( แบบ คร .3)
1. สำเนาทะเบียนการสมรส ( แบบ คร .2 หรือ คร .4) (หากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายต่างประเทศต้องจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว แล้วนำหลักฐานทะเบียนสมรสต่างประเทศและทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวมาแสดง)
2. กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นหญิงต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวให้ถ่ายภาพ หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีอักษร หรือตราประทับไว้ ( ให้ผู้ขอ เอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว และนำสำเนาทะเบียนบ้านชั่วคราว(ทร. 13 ) ดังกล่าวมาแสดง )
3. กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นหญิงต่างด้าวมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยแล้ว ให้ถ่ายภาพใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหน้า 1 ถึงหน้า 6 และช่องรายการต่ออายุใบสำคัญฯ ครั้งสุดท้าย และสำเนาทะเบียนบ้าน (ทร. 14 )
4 .รูปถ่ายของผู้ขอฯ กับสามี ขนาด 2 นิ้ว จำนวนคนละ 12 ภาพ
5 .เอกสารสำเนาสูติบัตรการเกิดของบุตรทุกคน พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว คนละ 2 ภาพ
6 .ถ้าสามีรับราชการ ให้นำหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ยืนยันว่าปัจจุบันยังคงรับราชการในตำแหน่ง สังกัดมาแสดง
7 .หนังสือรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง หน้าที่การงาน และอัตราเงินเดือน
8 .ใบเสร็จรับเงินเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลปีที่ผ่านมา(แบบ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91 )
9 .ให้นำเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสามีเป็นบุคคลสัญชาติไทยมาแสดงดังนี้
10 .สำเนาสูติบัตรการเกิด หรือทะเบียนคนเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด
11 .ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี ให้ถ่ายทั้งสองด้านอย่างชัดเจน
12 .สำเนาใบสำคัญทหารกองหนุน หรือกองเกิน ( แบบ สด .1, สด .8, สด .9 หรือ สด .43
13 .สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน ( ให้ถ่ายอย่างชัดเจนทุกหน้า )
14 .ภาพถ่ายหนังสือเดินทางของสามี ( ถ่ายทุกหน้าที่มีตราประทับ )
15 .สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล ( หากมี )
16 .ในกรณีที่บิดามารดาของสามีเป็นคนต่างด้าว ให้ถ่ายภาพใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของบิดามารดา หน้า 1 ถึงหน้า 6 และหน้าต่ออายุครั้งสุดท้ายมาแสดง
13 .บิดามารดาของสามีผู้ขอเป็นบุคคลสัญชาติไทย ให้ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหน้า – หลัง บิดามารดาสามีผู้ขอถึงแก่กรรม ให้ถ่ายใบมรณบัตร

วิธีการยื่นคำขอเข้าถือสัญชาติไทยตามสามี
1.ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (งาน 2 ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการ อำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นผู้ดำเนินการ
2 .ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในต่างจังหวัด ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด(หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด) ซึ่งผู้ร้อง ฯ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
3 .ผู้อยู่ในต่างประเทศให้ยื่นคำขอเข้าถือสัญชาติไทยต่อพนักงานทูต ในประเทศนั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2252-5961