ผู้บังคับบัญชา กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ผบก.อก.บช.ส.

พล.ต.ต.คธา เกษรมาลา

ผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

รอง ผบก.อก.บช.ส.(1)

พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์

รองผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

รอง ผบก.อก.บช.ส.(3)

พ.ต.อ.ทรงกลด เกริกกฤตยา

รองผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

รอง ผบก.อก.บช.ส.(1)

พ.ต.อ.หญิง ดุษฎี ตีรสมิทธ์

รองผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

รอง ผบก.อก.บช.ส.(3)

พ.ต.อ.ภัทรศักดิ์ สุดใจ

รองผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ผกก.ฝ่ายธุรการและกำลังพล

ว่าที่ พ.ต.อ.ประวิทย์ ทองจะโปะ

ผู้กำกับการ ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์

ว่าที่ พ.ต.อ.ชรินทร์ กลั่นประยูร

ผู้กำกับการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ภารดี อินทรกำแหง

ผู้กำกับการ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง อิศริยา พันธุ์ยุรา

ผู้กำกับการ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายกฎหมายและวินัย

พ.ต.อ.เอกพงษ์ กองนาค

ผู้กำกับการ ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พ.ต.อ.หญิง ฉันฉาย รัตนพานิช

ผู้กำกับการ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ต.อ.หญิง กัลยา บุบผา

ผู้กำกับการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล

พ.ต.อ.ดำรงพล พูลอำไภย์

ผู้กำกับการ ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.