ผู้บังคับบัญชา กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ผบก.อก.บช.ส.

พล.ต.ต.คธา เกษรมาลา

ผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

รอง ผบก.อก.บช.ส.(1)

พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์

รองผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

รอง ผบก.อก.บช.ส.(3)

พ.ต.อ.กิตติพงศ์ วิเศษสงวน

รองผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

รอง ผบก.อก.บช.ส.(1)

พ.ต.อ.หญิง ดุษฎี ตีรสมิทธ์

รองผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

รอง ผบก.อก.บช.ส.(3)

พ.ต.อ.ภัทรศักดิ์ สุดใจ

รองผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ผกก.ฝ่ายธุรการและกำลังพล

ว่าที่ พ.ต.อ.ชัชวาลย์ หมั่นนอก

ผู้กำกับการ ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์

ว่าที่ พ.ต.อ.กิตติชัย สายเพ็ชร์

ผู้กำกับการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

พ.ต.อ.เฉลิมชัย ไวยสุระสิงห์

ผู้กำกับการ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน

พ.ต.อ.หญิง ทิพยา นิยมธรรม

ผู้กำกับการ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายกฎหมายและวินัย

พ.ต.อ.เอกพงษ์ กองนาค

ผู้กำกับการ ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พ.ต.อ.หญิง ฉันฉาย รัตนพานิช

ผู้กำกับการ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ต.อ.หญิง กัลยา บุบผา

ผู้กำกับการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล

ว่าที่ พ.ต.อ.กิตติทัศน์ เพชรดี

ผู้กำกับการ ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.