ผู้บังคับบัญชา กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ผบก.อก.บช.ส.

พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง

ผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

รอง ผบก.อก.บช.ส.(1)

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม

รองผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

รอง ผบก.อก.บช.ส.(3)

พ.ต.อ.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ

รองผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

รอง ผบก.อก.บช.ส.(1)

พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์

รองผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

รอง ผบก.อก.บช.ส.(3)

พ.ต.อ.หญิง ดุษฎี ตีรสมิทธ์

รองผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ผกก.ฝ่ายธุรการและกำลังพล

พ.ต.อ.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์

ผู้กำกับการ ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์

พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เลิศไกร

ผู้กำกับการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

พ.ต.อ.เฉลิมชัย ไวยสุระสิงห์

ผู้กำกับการ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน

พ.ต.อ.หญิง ทิพยา นิยมธรรม

ผู้กำกับการ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายกฎหมายและวินัย

พ.ต.อ.เอกพงษ์ กองนาค

ผู้กำกับการ ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พ.ต.อ.หญิง ฉันฉาย รัตนพานิช

ผู้กำกับการ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ต.อ.หญิง กัลยา บุบผา

ผู้กำกับการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล

พ.ต.อ.ภัทรศักดิ์ สุดใจ

ผู้กำกับการ ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.